sabina

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego


Adres e-mail: sbrzozowska@uni.opole.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4891-4429

numer pokoju: 22


Zainteresowania naukowe

literatura (i kultura) drugiej połowy XIX w. oraz pierwszych dekad wieku XX;

dramat, teatr.


Publikacje naukowe

Monografie

W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty, Warszawa 2018.

Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego, Opole 2009.

Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.

 

Prace edytorskie

Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wprowadzenie i red. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, 450 s.

 

Redakcje tomów:

Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2018, 236 s.

Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej, A. Mazur, Opole 2013, 266 s.

 

Artykuły naukowe (wybór)

“Co jest pragnienie moje?”. O “Don Juanie” Tadeusza Rittnera, Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok XII (LIV) 2019, s. 61-82

Smutek, symbol, symetria. O “Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego,[w:] Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje, red. M. J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2018.

U źródeł kompleksów polskich. “Niemyte dusze” Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2018.

Włochy Reymonta. “Krzyk”, “Dwie wiosny”, “Venus”, [w:] “Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017, ss. 39-50.

Historiozoficzny “romans” grozy autora męczącego, [w:] Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski, red. M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017, ss. 269-287.

[współaut.] S. Brzozowska, M. Dybizbański, [hasło:] Dramat, [w zbiorze:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, T. 1, Toruń-Warszawa 2016, s. 198-216.

Czarodziejska „Ozimina”. Mann według Berenta, [w:] Dynamika Wacława Berenta, red. A. Wójtowicz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016, ss. 167-192.

Światopoglądy młodopolskie w teatralnym lustrze XXI wieku. „Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego i Jana Klaty, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” 3(33) 2016, ss. 345-360.

„Noc Jeanpaulowska” u Fiodora Dostojewskiego, Bolesława Prusa i Thomasa Manna, „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 1, ss. 61-80 (wespół z Anetą Mazur).

Od agonu do groteski. Dynamika słowa u Wyspiańskiego i Micińskiego, [w:] Młodopolski witalizm – modernistyczne witalizmy, red. A. Czabanowska-Wróbel, U. M. Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 243-254.

Dürer – Berent – Kristeva: tropy melancholiczne w „Próchnie” Wacława Berenta, [w:] Światy melancholii: w 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera, red. M. Dybizbański, A. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 209-225.

Wprowadzenie (wespół z Markiem Dybizbańskim), [w:] Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wprowadzenie i red. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 7-57.

Tadeusza Micińskiego „romans” grozy? „Kwartalnik Opolski” 2015, z. 1, s. 19-34.

Nieprawdziwy koniec XIX wieku, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2, s. 215-224 (wespół z Anetą Mazur).

Teatr historii, teatr wyobraźni. Juliusz Słowacki – Tadeusz Miciński, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013, s. 7-30.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Buddenbrookowie” Tomasza Manna – dopełniająca się historia, [w:] Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013, s. 197-220.

Mit i egzystencja. Czarodziejska góra Tomasza Manna jako powieść antyinicjacyjna? „Ruch Literacki” 2012, z. 1, s. 3-27.

„Natura ludzka boi się próżni.” Karnawał metafizyczny w „Nocy rabinowej” Tadeusza Micińskiego, [w zb.:] Noc. Symbol – temat – metafora. T. II, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2012, s. 561-580.

Zaczarowane ciało, „LiteRacje” 2012, 1-2 (24-25).

Umarłych kochanków zmysłowy czar. Z dziejów transcendencji w tekstach romantyzmu, realizmu i modernizmu (wspólnie z A. Mazur i M. Dybizbańskim), [w zb:] Filologiczny widnokrąg, pod red. K. Kossakowskiej- Jarosz i J. Nocoń, Opole 2012.

Homo creator w labiryncie klasycyzującej poezji Młodej Polski, [w:] Księga jubileuszowa. Profesorowi dr. hab. Piotrowi Obrączce w 70. rocznicę urodzin, Łódź 2011.

Jak kończy się historia… Obraz dziejowego przewrotu w „Kniaziu Patiomkinie” Tadeusza Micińskiego, „Ruch Literacki” 2009, z. 1, s. 33-48.

Jak gdyby rzeczywistość…”. Teatr słowa w „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009, s. 233-241.

Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego, [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009, s. 206-213.

Misterium bez Boga? Transcendencja w dramatach o rewolucji, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I: Literatura i słowo, Białystok 2009 s. 389-398.

„Muszę wiedzieć na koniec!” Moda na Micińskiego? „Kwartalnik Opolski” 2009, z. 2-3.

Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”, „Napis”2008, seria XIV, s. 333-351 (wydawnictwo IBL PAN W-wa).

Antynomie dionizyjskości w „Bazilissie Teofanu”, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 71-91.

Myślenie utopijne albo dyskurs o niedojrzałości. Poszukiwanie wykładni dziejów w „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego, „Obóz” 2007, z. 47, Studium Europy Wschodniej: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, red. E. Paczoska i J. Sadowski.

Między teatrem codzienności a domkiem duszy. Tragedia nieuświadomionych kłamstw w dramacie Tadeusza Rittnera „W małym domku”, [w zb.:] Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007.

Chór? Naród jeszcze śpiący…, „Kwartalnik Opolski” 2007, z. 4.

Madonny i ladacznice. Kobiety w dramatach Tadeusza Micińskiego, [w zb.:] Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, pod red. E. Dąbrowskiej i K. Kossakowskiej – Jarosz, Opole 2007.

Książę i Wita. Rodzina à rebours w „Termopilach polskich” , „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI, t. II.

Tragiczne maski romantycznego bohatera w Legionie Stanisława Wyspiańskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2005, z. 6.

Czy faun może być postacią tragiczną? Motyw Fauna-Pana w wybranych dramatach Młodej Polski, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J Ławskiego, Białystok 2005, s. 691-703.

Alter ego papierowego króla? Motyw Fauna-Pana w „Marchołcie grubym a sprośnym” J. Kasprowicza, „Studia i szkice slawistyczne. Język – literatura – kultura”, red. B. Kodzis, Opole 2005.

Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Ruch Literacki” 2004, z. 4 –5.

Profetyzm i nauka – księga natury według «Pleśni świata» B. Prusa i «Władcy czasu» A. Langego, [w:] Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, pod red. A. Mazur, Opole 2004.

Inspiracje grecko-rzymskie a bohater neoromantyczny w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Dramat i teatr przełomu XIX i XX wieku, pod red. W. Hendzla i P. Obrączki, Opole 2004.

Ironia i tragizm w «Śmierci Fauna» Tytusa Czyżewskiego, [w: Na przełomie stuleci. Księga pamiątkowa dla prof. Z. Piaseckiego, Opole 2003.

„Kaprys natchniony” i ekstrawagancja „wściekłego wizjonera”. Recepcja adaptacji filmowej „Ziemi obiecanej”, [w:] Władysław Stanisław Reymont. Tradice – současnost – recepce. Praca zbiorowa pod red. M. Balowskiego, Ostravska univerzita Ostrava, Filozoficka fakulta, Ostrawa 2001, s. 47-57.

Przestrzeń fałszu – antyczne pejzaże w poezji Młodej Polski, [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2001, s. 177-191.

Prometeusz w liryce Młodej Polski, [w:] W literackim kręgu pozytywizmu i Młodej Polski. Studia Studia i szkice pod red. W. Hendzla i Z. Piaseckiego, Opole 1999.