Stylistyka

„Stylistyka” (ISSN 1230-2287) to międzynarodowy  rocznik, którego  założycielem jest Profesor Stanisław Gajda, redaktor naczelny 21 numerów periodyku.  Wydawany jest od 1992 r. przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Domeną naukową czasopisma jest problematyka związana ze zróżnicowaniem języka narodowego, czyli  jego wariantami obsługującymi różne sfery życia społecznego (styl potoczny, naukowy, dydaktyczny, artystyczny, publicystyczny, medialny, administracyjno-prawny, religijny i in.). Prezentowane w czasopiśmie prace badawcze realizują cele teoretyczne oraz praktyczne – służą poznaniu stylów funkcjonalnych (w aspekcie diachronicznym i synchronicznym, porównawczym i  konfrontatywnym) oraz rozwiązywaniu problemów praktycznych, dla usprawnieniu praktyki komunikacyjnej. Przynoszą efekty cenne zarówno z punktu widzenia poznawczych zadań nauki, jak i jej zastosowań.

W „Stylistyce” publikowane są prace prezentujące nowe ujęcia i wyniki, przynoszące oryginalny wkład do rozpoznania danego kompleksu zagadnień. Na całość każdego z roczników składają się oceniane przez dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów artykuły naukowe, a ponadto eseje i recenzje oraz informacje o nowościach wydawniczych z zakresu stylistyki.

Czasopismo  przedstawia dorobek polskich, europejskich (głównie słowiańskich) oraz pozaeuropejskich (amerykańskich) ośrodków badawczych. Zamieszczane w roczniku artykuły pisane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, serbskim oraz chorwackim.

Czasopismo jest odnotowywane w bazach: CEJSH, CEOL i ERIH PLUS.