24 września br. rektor Uniwersytetu Padewskiego JM prof. Rosario Rizzuto, w obecności JE Ambasador Polski Anny Marii Anders, podpisał Memorandum of Understanding pomiędzy uczelnią padewską a Uniwersytetem Opolskim.

 W ceremonii wzięli udział: prof. Giovanna Valenzano, prorektor ds. spuścizny artystycznej, muzeów i bibliotek padewskiego Ateneum, prof. Mirosław Lenart z naszej uczelni – przewodniczący ministerialnego zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie oraz Łukasz Paprotny – dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie.  Ze strony Uniwersytetu Opolskiego oryginał kontrasygnował JM prof. Marek Masnyk.

Bezpośrednim powodem zawartego porozumienia jest projekt zakupu i zdeponowania na włoskiej uczelni bogatego księgozbioru po zmarłym w 2006 roku prof. Andrzeju Litworni, który związany był z Uniwersytetem w Udine. Intencją osób zaangażowanych w przekazanie tej kolekcji jest doprowadzenie do tego, aby bogata spuścizna biblioteczna po uczonym, wraz ze stanowiącym jej integralną cześć aparatem naukowo-dokumentacyjnym, została udostępniona na jednej z najstarszych i najlepszych uczeni na świecie, co w konsekwencji pozwoli nie tylko zacieśnić współpracę naukową, ale powinno stać się impulsem do pogłębionych studiów nad relacjami polsko-włoskimi.

W treści wspomnianego porozumienia podkreślono, że medycyna oraz farmacja stanowią, obok nauk humanistycznych, przedmiot szczególnego zainteresowania Uniwersytetu Opolskiego, który w podpisanym porozumieniu widzi szerokie możliwości umiędzynarodowienia własnych badań.