Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2022-2025. Jej przewodniczącym został prof. Grzegorz Kucharczyk.

Nowa Rada NPRH

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, który składa się z przedstawicieli nauk humanistycznych. Do jej zadań należą m.in.: ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach NPRH, wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków oraz przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu. Rada zajmuje się także identyfikowaniem potrzeb polskiej humanistyki. Pozostali członkowie to: 

 • dr hab. Renata Bizek-Tatara 
 • prof. Marzena Górecka 
 • dr hab. Grzegorz Górski 
 • prof. Jarosław Kłaczkow
 • dr hab. Roman Konik 
 • dr hab. Teresa Krasowska 
 • prof. Mirosław Lenart
 • dr hab. Piotr Mazur 
 • dr hab. Grzegorz Nieć
 • prof. Mieczysław Ryba 
 • dr hab. Mirosław Szumiło 
 • prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński 
 • dr hab. Małgorzata Wrześniak 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał 2011 r. w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Celem NPRH jest finansowanie projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, które spełniają następujące warunki:

 • są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych, 
 • mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań,
 • cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej, 
 • zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych,
 • wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”). 

W modułach „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty” finansowane są projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. Wsparcie mogą otrzymać także monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej. 

Celem modułu „Uniwersalia 2.1” jest finansowanie tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki, aby wprowadzić je do międzynarodowego obiegu książki naukowej.

Moduł „Uniwersalia 2.2” ma na celu finansowanie wieloletnich projektów dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności światowej humanistyki.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.gov.pl